Sigma-Not
Homepage Contact Change language
PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzowania materiałów autorskich publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego – musi gwarantować:
  • niezależność opinii,
  • brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu,
  • zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
 2. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kieruje do nich pisemną ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, określając równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia.
 3. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji wraz z formularzem recenzji obowiązującym w tej Redakcji.
 4. Recenzent może sporządzić recenzję odpłatnie (na zasadzie umowy o dzieło) lub nieodpłatnie. W przypadku recenzji sporządzanej odpłatnie, wraz z tekstem artykułu przeznaczonego do zrecenzowania i formularzem recenzji, Redakcja przesyła druk podatkowy, który Recenzent wypełnia wraz z podaniem rachunku, na który ma być przekazane wynagrodzenie za recenzję.
 5. Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji, Sekretarz Redakcji:
  • informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  • kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję,
  • kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 7. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 8. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.
 9. Końcowa wersja artykułu, po złamaniu i zmakietowaniu zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej.
 10. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

Formularz recenzji można pobrać tutaj

Bieżący numer
Cover
W numerze m. in.:
 1. Monnari - zaufanie, renoma, rozpoznawalność str. 4
 2. Skóropodobny materiał z jabłek str. 14
 3. Z dziejów Fabryki Sukna Cienkiego „Poland” w Warszawie str. 16
 4. Odzież na bazie fusów z kawy str. 22
 5. Historia przemysłu skórzanego i garbarskiego w Radomiu str. 28
 6. Roślinne buty made in Poland str. 30
 7. Tekstylne zabezpieczenia dokumentów i produktów papierowych str. 34
Dostęp do numerów archiwalnych i poszczególnych artykułów możliwy jest na stronie naszego wydawcy: www.sigma-not.pl
Copyright © 2011-2020, PW-WOS
ISSN-1731-8645
e-ISSN 2449-9986